รายการ Mission Daily Report โดย Mission to the Moon
  • ประจำวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563